top of page
Kosten en vergoedingen

 

Belangrijke informatie voor alle clienten

Een zelfstandig psycholoog bepaalt zelf wat het tarief is voor de geleverde zorg. Genoemde bedragen betreffen totaalbedragen (BBO wordt niet berekend over psychologische zorg) en tarieven gelden voor particulieren.

AZV-regulier

Inwoners van Aruba die niet voor de regering werken, zijn allen verzekerd via het AZV. Om het verschil duidelijk uit te kunnen leggen wordt dit hier aangeduid als AZV-regulier. AZV-regulier vergoed geen psychologische zorg bij een zelfstandig psycholoog. Voor publieke psychologische hulp kunt u terecht bij Respaldo en Directie Sociale Zaken. Mensen met enkel een AZV-reguliere verzekering, betalen de zorg bij PSYMIA zelf.

AZV-plus

Wie: Mensen die in dienst zijn van de regering, ambtenaren, huidig en die reeds met pensioen zijn, vallen onder het zogenaamde AZV-plus verzekering. Ook hun echtenoot/echtenote en hun kinderen tot 18 jaar vallen onder deze verzekering. Schoolgaande kinderen tussen 18 en 23 jaar kunnen ook onder deze verzekering vallen.

​​Wat: AZV-plus heeft een vaststaand bedrag dat ze per sessie vergoeden. Dit betekent dat het verschil tussen het tarief van de psycholoog en wat het AZV-plus vergoed, betaald moet worden door de client zelf. Het AZV-plus heeft geen vergoeding voor psychologisch onderzoek (diagnostiek), enkel voor behandelingen.

 

Documenten

Om gebruik te kunnen maken van het AZV-plus verzekering moeten enkele documenten worden ingeleverd bij de psycholoog zodat zij de aanvraag kan doen bij het AZV. U kunt deze documenten op verschillende manieren aanleveren namelijk via e-mail (scan de documenten of maak een goede foto van elk document) of achterlaten in de brievenbus en vervolgens via mail aangeven dat de documenten in de brievenbus liggen.

 

Soort documenten

De documenten die nodig zijn voor het aanvraag bij het AZV zijn "verwijsbrief van de huisarts", een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of cedula) en bewijs van uw AZV-app dat u AZV-plus gerechtigd bent. De verwijsbrief mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 3 maanden.

 

Vergoeding AZV-plus

Bij PSYMIA bedragen de kosten 260 Arubaanse guldens voor intaken en 195 florin voor behandelsessies. AZV-plus geeft in de eerste instantie recht op 1 intake en 5 behandelsessies.

 

Voor de intake vergoed AZV 103,50 Arubaanse florin. (156,50 florin op rekening van cliënt) 

 

Bij behandelsessies vergoed AZV 94,50 Arubaanse florin. ( 100,50 florin op rekening van cliënt)

 

Indien er meer behandeling nodig is kan een verlening aangevraagd worden. Daarvoor moet u opnieuw een "verklaring van dienst" inleveren die niet ouder is dan 1 maand.

Eigen verzekering of vergoeding/verzekering via werk

Indien u een andere verzekering heeft kunt u met uw verzekering contact opnemen met vragen over de vergoeding van psychologische hulpverlening door PSYMIA. Tevens kunnen sommige werknemers informeren bij hun werkgever naar mogelijkheden met betrekking tot financiele vergoeding voor psychologische zorg.

Intakefase

Een traject bij PSYMIA start altijd met een Intake gesprek.

Een intakegesprek duurt 1 uur en kost 260 Arubaanse florin.

Indien u recht heeft op AZV-plus vergoeding betaalt u 156.50 Arubaanse florin.

Behandelfase

Na de intakefase kan het zijn dat in overleg besloten wordt om over te gaan tot de behandelfase. In de intakefase wordt tevens gekozen welke behandelvorm het beste passend is bij de klachten. Behandeling kan plaatsvinden door onder andere Cognitieve Gedragstherapie, Traumabehandeling, Speltherapie en Ouderbegeleiding.

Behandelsessies hebben een standaardduur van 45 minuten. Een behandelsessie kost 195 Arubaanse florin.

Indien u recht heeft op AZV-plus vergoeding, betaalt u 100.50 Arubaanse florin per sessie.

Diagnostiekfase

Na de intakefase kan het zijn dat in overleg besloten wordt om over te gaan tot de diagnostiekfase. In de diagnostiekfase wordt onderzoek gedaan naar een verklaring van de klachten. Op basis van de uitkomst van het onderzoek wordt een advies gegeven met betrekking tot de best passende behandeling. PSYMIA biedt alleen diagnostiek bij kinderen en jongeren van 4-18 jaar.

Het totaalbedrag voor een onderzoek wordt bepaald op basis van het aantal uur dat nodig is om het onderzoek uit te voeren en af te ronden. Hierdoor is het niet mogelijk om vooraf aan te geven wat het totaalbedrag is voor een onderzoek, maar ontvangt u deze na overleg in de vorm van een offerte.

Overige consulten
 
Crisis & Spoed

Bij acute crisis waarbij er sprake is van gevaar voor de persoon zelf en/of anderen in zijn/haar omgeving dient u ten eerste contact te maken met de poltie/ambulance door te bellen met 911.

Afspraak op korte termijn

Soms is het nodig om op korte termijn een afspraak in te plannen. Dan zijn er twee mogelijkheden waarvoor specifieke criteria gelden: 

Bijzonder consult

Een bijzonder consult is een consult die afwijkt van de overig beschreven consulten. In overleg met de client wordt voorafgaand aan het consult besproken wat de reden is voor het consult en de kosten die hieraan verbonden zijn. 

Telefonische / e-mail consultatie

Soms vindt er contact plaats via een telefoongesprek of door middel van e-mail met of over de client. U kunt hierbij denken aan een telefonisch consult met de cliënt zelf of met diens ouders/verzorgers, maar ook een telefonisch consult of contact via e-mail met bijvoorbeeld de leerkracht of de huisarts.

Kosten: 45,- AWG per 15 minuten

Administratie t.b.v. cliënt

Om een behandel- of diagnostiektraject zo goed vorm te geven, zit administratie tijd verbonden op verschillende momenten in deze trajecten. De kosten verbonden aan de bijkomende administratie zit in de verschillende behandelvormen al inbegrepen in de prijs. Extra administratie die niet in het tarief verwerkt zit wordt altijd met de client gecommuniceerd.

Reistijd

In principe vinden alle afspraken plaats bij het kantoor van PSYMIA. Indien de afspraak op een andere locatie plaatsvindt, zoals op school, werk, ziekenhuis of thuis, dan worden reiskosten in rekening gebracht. 

Kosten: 45,- AWG per 15 minuten

Intakefase
Intakefase
 

Intake

De intake bestaat uit 1 gesprek van een uur. Indien nodig kan dit gesprek verlengd worden naar 90 minuten of kan er een tweede intakegesprek ingepland worden. Indien een apart adviesgesprek noodzakelijk is, hoort dit ook bij de intake. U ontvangt twee weken na het laatste gesprek uit de intakefase een beknopte rapportage over de intakefase.

 

Kosten intake: 260,- AWG (per 60 minuten)

Behandefase
Behandelfase
Behandelsessies algemene informatie
Een behandelsessie heeft een standaardduur van 60 minuten waarvan 45 minuten (directe) behandeltijd en 15 minuten bestemd zijn voor de administratieve handelingen die horen bij elke behandeling. Sommige behandelsessies duren langer, maar tijdens de intake of start van de behandeling wordt dit bepaald in overleg met u. De behandelingen vinden plaats bij PSYMIA, maar het kan bij uitzondering nodig zijn om een consult op een andere locatie te doen (school, thuis, werk). Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende behandelvormen. U kunt altijd contact opnemen om te informeren naar onderstaande en andere mogelijkheden.

Cognitieve gedragstherapie

​Met Cognitieve Gedragstherapie (CGT) leer je om anders te denken over lastige situaties. Hierdoor voel je je anders en leer je je anders te gedragen. Zowel tijdens de behandeling als in de thuissituatie voer je oefeningen uit met betrekking tot gedachten en gedrag. CGT is geschikt voor kinderen, jongeren en zelfs volwassenen van alle leeftijden. CGT wordt bij verschillende soorten klachten toegepast zoals bij last van angsten, depressieve klachten, agressieregulatieproblematiek, verslavingsproblematiekHoe vaak de behandelsessies zijn, is wisselend en afhankelijk van het behandeldoel. Meestal zijn 4 tot 8 afspraken voldoende.

Traumabehandeling

Psycho-educatie

Bij de start van traumabehandeling wordt er uitleg gegeven over trauma  krijgen jij en je ouders psycho-educatie. Dit betekent dat jullie informatie krijgen over de klachten die horen bij een traumatische ervaring en een posttraumatische stress-stoornis.

Trauma Focused Cognitieve Gedragstherapie

Het doel van cognitieve therapie als behandeling van PTSS is dat de patiënt zich bewust wordt van zijn maladaptieve ideeën en die omzet in meer adaptieve. Hij leert bijvoorbeeld hoe hij overdreven negatieve aannames over het trauma kan corrigeren (i.p.v. bijvoorbeeld de schuld bij zichzelf te zoeken), of na te gaan wat het verband is tussen wat hij gelooft en voelt en hoe hij zich gedraagt. Tevens leert hij hoe hij kan herkennen of hij bedreigende omstandigheden in zijn huidige omgeving verkeerd inschat.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve therapie voor posttraumatische stressstoornis (PTSS), ook bij kinderen. De behandeling helpt getraumatiseerde mensen bij het verwerken van schokkende ervaringen en het onder controle krijgen van de stressreacties daarop. Een essentieel element is het telkens wisselen van de aandacht van links naar rechts met oogbewegingen (de therapeut gaat met zijn vingers ongeveer 25 centimeter voor het gezicht van de cliënt heen en weer). Soms worden ook links-rechts geluiden via een koptelefoon toegepast of links-rechts aanrakingen op de knieën ('tappen'). Bij deze behandeling hoeft de client niet zoveel te praten. Daarom is de behandeling ook voor hele jonge kinderen geschikt. Meer informatie: www.emdr.nl

WRITEjunior schrijftherapie

WRITEjunior schrijftherapie is een behandelmethode waarbij het kind / de jongere samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft en hierbij gebruikt maakt van de computer. Na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kan het zijn dat kinderen/jongeren het gevoel hebben dat het allemaal hun eigen schuld is, dat ze het zelf uitgelokt hebben, dat ze het verkeerd hebben aangepak. Vervelende gedachten die zorgen voor vervelende gevoelens. In een aantal sessies wordt niet alleen het trauma opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om ertegenaan te kijken en ermee om te gaan, zodat het kind / de jongere na afloop van de therapie weer voort kan met zijn leven. De therapie is wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld door Sacha Lucassen, psycholoog en psychotherapeut, en Saskia van der Oord, professor klinische psychologie en gedragstherapeut. Meer informatie: www.writejunior.nl

Speltherapie

Speltherapie kan helpen bij kinderen die om wat voor reden dan ook het moeilijk hebben. Spelen is voor kinderen een natuurlijke manier om zich te ontspannen, gevoelens, gedachten en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te oefenen met verschillende vormen van gedrag. Soms is praten en woorden geven aan ervaringen te moeilijk voor kinderen, maar lukt het door middel van spel wel om hun ervaringen de ruimte te geven. De therapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om sociaal, emotioneel en cognitief nieuwe inzichten en vaardigheden te verwerven.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding zijn gesprekken met ouders/verzorgers van het kind/de jongere. Een ouder kan zorgen hebben over het functioneren van zijn/haar kind/jongere (thuis, op school, met vrienden) of zijn/haar eigen rol als ouder en behoefte hebben aan advies en emotionele steun. Ouderbegeleiding is met name van belang nadat een diagnose is gesteld bij het kind/de jongere, omdat in de eerste fase van de ouderbegeleiding uitleg gegeven kan worden over de diagnose (psycho-educatie). De frequentie van de ouderbegeleidingsgesprekken wordt in overleg met de ouder afgesproken.

Individuele behandeling

Individuele behandeling is behandeling die gebruik maakt van verschillende behandeltechnieken (zoals bijvoorbeeld soractische, oplossingsgericht, CGT, spel, creatieve en motiverende technieken).

Relatie- en Gezinsbehandeling

Relatie- en gezinsbehandeling is een behandelvorm waarbij alle betrokkenen (alle gezinsleden die samen wonen) vanaf het begin worden uitgenodigd. Deze vorm van therapie wordt geadviseerd indien het duidelijk is dat er relationele problemen in het gezin aan de orde zijn. Bij deze vorm van behandeling wordt gestart met het als gezin bepalen wat het probleem is en samen (onder begeleiding van de therapeut) gaan onderzoeken met betere manieren om met elkaar om te gaan. Het gaat er bij Relatie- en Gezinsbehandeling dus niet om de vraag wie er gelijk heeft, maar om een gezamenlijke aanpak om anders met de problemen om te gaan. 

Kosten bovengenoemde behandelvormen: 195,- AWG (per behandelsessie van standaardduur)

Kosten behandeling op andere locatie: 250,- AWG (per behandelsessie van standaardduur met bijtelling van reistijd)

Diagnostiekfase
Diagnostiekfase

In de diagnostiekfase richten de afspraken zich op het onderzoeken van de factoren die de klachten verklaren en tevens de beschermende en positieve factoren in kaart brengen omdat deze ook van groot belang zijn voor het behandeladvies.

Type afspraken die in de diagnostiekfase voorkomen zijn:

 • Ontwikkelingsanamnese

 • Diagnostisch interview (met kind/jongere, ouder/verzorger of gezin)

 • Informatief interview met school/opvang

 • Testonderzoek met kind/jongere (o.a. taken, vragenlijsten, spelobservatie)

 

Kosten diagnostiek: In overleg met client bepaald en gebaseerd op aantal uren van de diagnostiekfase

Intelligentieonderzoek: 860, - AWG

Crisis&Spoed
Acute Crisis

Bij acute crisis direct de politie of ambulance bellen: 911

Onder acute crisis wordt verstaan: Situaties waarbij er direct ingegrepen moet worden omdat er sprake is van gevaar voor de persoon zelf en/of anderen in zijn/haar omgeving.
Afspraak op korte termijn: Crisisconsult of Spoedconsult

 

Crisisconsult

 • Consult gepland binnen 24 uur na de telefonische aanmelding en in overleg met Meliza Lopez.

 • Mogelijke redenen Crisisconsult: suicidaliteit, psychose, ernstige depressie, acute trauma (waarbij er sprake kan zijn van gevaar voor persoon en/of omgeving.
 • Nieuwe clienten: Crisisconsult wordt pas ingepland na overleg met de huisarts.

 • Minderjarige clienten: Crisisconsult vindt altijd plaats in aanwezigheid van client en wettelijk verantwoordelijke ouder/verzorger

 • Volwassen clienten: Crisisconsult vindt altijd plaats in aanwezigheid van client en andere betrokkene (partner, volwassen kind, ander familielid of iemand uit het vriendennetwerk van de client).

 • Na Crisisconsult wordt de huisarts altijd op de hoogte gesteld.

 

Kosten Crisisconsult: 400,- AWG per uur

Spoedconsult

 • Spoedconsult is een consult dat gepland wordt binnen 5 werkdagen na telefonisch overleg met Meliza Lopez

 • Mogelijke redenen Spoedconsult:

 • Nieuwe clienten: Spoedconsult wordt pas ingepland na overleg met de huisarts

 • Minderjarige clienten: Spoedconsult vindt altijd plaats in aanwezigheid van client en wettelijk verantwoordelijke ouder/verzorger

 • Volwassen clienten: Spoedconsult vindt afhankelijk van de reden van het Spoedconsult in individuele setting of in aanwezigheid van andere betrokkene (partner, volwassen kind, ander familielid of iemand uit het vriendennetwerk van de client).

 • Na Spoedconsult wordt de huisarts altijd op de hoogte gesteld.

 

Kosten Spoedconsult: 275,- AWG per uur

bottom of page